Regulamin

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE „Ślub Pełen Miłości” ORAZ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO www.slubpelenmilosci.pl

z dnia 6 kwietnia 2018 roku
§1
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Ślub Pełen Miłości” oraz świadczenia usług w ramach serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.slubpelenmilosci.pl.
 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:
  1. Usługodawca” – Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 20, 30-552 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ‐ Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000050905; adres poczty elektronicznej ‐ [email protected];
  2. Projekt” – projekt po nazwą Ślub Pełen Miłości prowadzony przez Usługodawcę, mający na celu umożliwienie Uczestnikom Projektu wsparcie programów: Akademia Przyszłości lub Szlachetna Paczka oraz promocję tych programów.
  3. Użytkownik” – każda osoba, która korzysta z Serwisu;
  4. Uczestnicy Projektu” – narzeczeni, którzy w związku z uroczystością ślubną przeprowadzą wśród zaproszonych gości zbiórkę pieniężną, zamiast zwyczajowo wręczanych z tej okazji kwiatów i innych dodatkowych prezentów (np. wino, książki, kupon gier losowych, maskotki), by uzyskane w ten sposób środki przekazać następnie na wsparcie programów: Akademii Przyszłości lub Szlachetnej Paczki;
  5. Serwis” – prowadzony przez Usługodawcę informacyjny serwis internetowy „Ślub Pełen Miłości”, którego celem jest promocja Akademii Przyszłości i Szlachetnej Paczki poprzez umożliwienie Uczestnikom Projektu udziału w Projekcie;
  6. Regulamin” – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami do niego;
  7. Usługi” – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników;
  8. Newsletter” – usługa polegająca na otrzymywaniu informacji drogą elektroniczną, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, o Projekcie i działalności Stowarzyszenia WIOSNA;

§2
Informacje o Projekcie
 1. Projekt ma na celu wsparcie finansowe działań Akademii Przyszłości oraz Szlachetnej Paczki i promocję obu programów.
 2. Projekt skierowany jest do narzeczonych, którzy w związku z uroczystością ślubną decydują się przeprowadzić wśród zaproszonych gości zbiórkę pieniężną, zamiast zwyczajowo wręczanych z tej okazji okolicznościowych podarunków, by uzyskane w ten sposób środki przekazać następnie na cel dobroczynny.

§3
Udział w Projekcie
 1. Udział w Projekcie ma na celu przekazanie wsparcia finansowego na rzecz programów: Akademia Przyszłości lub Szlachetna Paczka, które są realizowane przez Usługodawcę
 2. Zgłoszenie udziału w Projekcie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach Serwisu, w szczególności wymaga podania odpowiednich danych osobowych Uczestników Projektu, a także akceptacji Regulaminu.
 3. Usługodawca przekaże Uczestnikom Projektu określoną przez nich ilość wizytówek zawierających informację o Projekcie, które mogą zostać dołączone do zaproszeń ślubnych oraz skarbonkę przeznaczoną na zbiórkę pieniężną. Działanie to umożliwi Uczestnikom Projektu poinformowanie zaproszonych gości o chęci przyjęcia w prezencie ślubnym zamiast kwiatów i innych podobnych podarunków dowolnej sumy pieniężnej z zamiarem przekazania jej na wsparcie jednego z programów realizowanych przez Stowarzyszenie WIOSNA (tj. Szlachetna Paczka lub Akademia Przyszłości).
 4. Wszelkie pozostałe czynności faktyczne związane z organizacją zbiórki pieniędzy do skarbonki należą do obowiązków Uczestników Projektu. W zbiórce nie uczestniczy pracownik ani wolontariusz Usługodawcy.
 5. Sumę pieniężną uzyskaną w sposób opisany w ust. 3 Uczestnicy Projektu wpłacają na specjalne konto bankowe Stowarzyszenia Wiosna, realizującego Szlachetną Paczkę i Akademię Przyszłości:
  BNP Paribas Bank Polska S.A
  nr rachunku: 21 1750 0012 0000 0000 2060 1264,
  tytuł wpłaty:: „Ślub Pełen Miłości – imiona i nazwiska Nowożeńców”.
 6. Wpłata, o której mowa w ust. 5 stanowi darowiznę celową na rzecz Usługodawcy, jako organizacji pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 7. Usługodawca może informować Uczestników Projektu o najważniejszych wydarzeniach w programach Akademia Przyszłości i Szlachetna Paczka.
 8. Uczestnicy Projektu mogą przekazać Usługodawcy zdjęcia z ich wizerunkiem, które Usługodawca będzie mógł zamieścić w Serwisie. Przekazanie jakichkolwiek zdjęć nie jest obligatoryjne.
 9. Uczestnicy Projektu udzielają nieodpłatnej zgody na wykorzystanie ich wizerunków, o których mowa w ust. 8, na czas nieokreślony, w zakresie i na polach eksploatacji określonych w §9 ust. 4 pkt 1; równocześnie Uczestnicy Projektu oświadczają, że uzyskali zgody na rozpowszechnianie wizerunku innych osób przedstawionych na zdjęciu, a w razie wycofania takiej zgody poinformują niezwłocznie Usługodawcę celem zaprzestania rozpowszechniania danego zdjęcia.

§4
Akceptacja Regulaminu
 1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu.
 2. Użytkownik akceptuje Regulamin w sposób rozumiany poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu.
 3. Użytkownik zamawiający Newsletter lub zgłaszający się do udziału w Projekcie dodatkowo akceptuje Regulamin przy zamawianiu którejś z tych Usług.
 4. Regulamin jest dostępny pod adresem www.slubpelenmilosci.pl/regulamin. Użytkownicy mogą pobrać Regulamin w postaci pliku.

§5
Warunki techniczne świadczenia Usług
Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:
 1. przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox 3.0 lub innej o podobnych właściwościach,
 2. posiadania adresu email,
 3. rozdzielczości ekranowej minimum 1024×768 pikseli,
 4. włączonej obsługi „cookies”.

§6
Użytkownik
 1. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które zaakceptowały Regulamin.
 2. Jeżeli korzystanie z Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych lub innych informacji, Użytkownik oświadcza, że wprowadzone przez niego informacje są prawdziwe.

§7
Usługi
 1. Serwis świadczy usługi informacyjne, a także organizacyjne w zakresie działalności dobroczynnej w ramach Projektu, który wspiera Akademię Przyszłości i Szlachetną Paczkę.
 2. Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowych usług odpłatnych lub wprowadzenia odpłatności za istniejące Usługi, co następuje wyłącznie w drodze odpowiedniej zmiany niniejszego Regulaminu określonej w §13. Dochody z Usług odpłatnych Serwisu przeznaczane są wyłącznie na działalność statutową Usługodawcy.
 4. Serwis świadczy następujące usługi:
  1. dostarczanie treści o charakterze informacyjnym na temat Projektu,
  2. możliwość zgłoszenia się do udziału w Projekcie,
  3. Newsletter.
 5. Poprzez zamówienie Newslettera lub zgłoszenie się do udziału w Projekcie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną na podany przez niego adres, dotyczących działalności Usługodawcy oraz podmiotów z nim związanych, w tym wiadomości o charakterze informacji handlowych.

§8
Ochrona prywatności i dane osobowe
W ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z zasadami określonymi w „Polityce prywatności”.
§9
Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie
 1. Usługodawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.
 2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Usługodawcy, chyba że w Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej.
 3. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Użytkownik zgłaszający do publikacji w Serwisie jakiekolwiek treści, w tym własne zdjęcia i opisy, propozycje artykułów lub propozycje wpisów jednocześnie:
  1. udziela Usługodawcy nieograniczonej co do czasu oraz terytorium, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na komercyjne i niekomercyjne korzystanie z tych treści w ramach Serwisu oraz pozostałej działalności Usługodawcy, w tym w ramach Akademii Przyszłości i Szlachetnej Paczki na następujących polach eksploatacji:
   1. utrwalanie i zwielokrotnianie treści w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi oraz cyfrowymi na dowolnych nośnikach,
   2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy treści,
   3. rozpowszechnianie treści poprzez jego publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej) oraz przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej.
  2. ) w zakresie licencji określonej w pkt. 1) udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z praw zależnych, w szczególności do dokonywania opracowań oraz tłumaczeń tych treści,
  3. pozostawia Usługodawcy swobodę co do sposobu oznaczenia autorstwa treści lub zaniechania jego oznaczenia, z zastrzeżeniem artykułów, co do których Usługodawca ma obowiązek oznaczenia autorstwa,
  4. oświadcza, że treści te nie naruszają praw osób trzecich oraz, że przyjmuje on wobec Usługodawcy pełną odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żaden podmiot nie będzie, w związku z korzystaniem z tych treści, podnosić przeciwko Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń.
 5. Licencja, o której mowa w ust. 4 pkt 1) oraz 2), może zostać wypowiedziana przez Użytkownika z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia.

§10
Przerwy w działaniu Serwisu
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu skutkujących jego czasową niedostępnością.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn od niego niezależnych oraz za szkody poniesione przez Użytkowników z tego tytułu.

§11
Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu można składać drogą elektroniczną pod adresem [email protected] lub drogą listowną na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 1).
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie trzydziestu dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej ją złożono.

§12
Czas trwania umowy i jej zakończenie
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach Newslettera, przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres [email protected] bądź listownie na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 1).
 3. Uczestnicy Projektu mogą w każdej chwili zrezygnować z udziału w Projekcie, przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres [email protected] bądź listownie na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 1).
 4. W przypadku niedokonania darowizny, o której mowa w §3 ust. 5 Uczestnicy mogą zrezygnować po zwróceniu Usługodawcy kosztów ewentualnego dostarczenia wizytówek oraz skarbonki do przeprowadzenia zbiórki pieniężnej.
 5. Rezygnacja pozostaje bez wpływu na darowiznę już dokonaną, o której mowa w §3 ust. 5.
 6. W razie braku dokonania wpłaty, o której mowa w §3 ust. 5, w terminie 60 dni od dnia zawarcia małżeństwa przez Uczestników Projektu Usługodawca może odstąpić od umowy i domagać się zwrotu kosztów jakie poniósł w związku z udziałem Uczestników Projektu w Projekcie, w szczególności kosztów dostarczenia wizytówek oraz skarbonki do przeprowadzenia zbiórki pieniężnej
 7. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie powoduje wygaśnięcia licencji, o której mowa w §9 ust. 4 licencji wraz ze wszystkimi jej postanowieniami. Wypowiedzenie licencji następuje odrębnie na zasadach określonych w §9 ust. 5.

§13
Zmiany regulaminu
Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie.
§14
Prawo i jurysdykcja właściwa
 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony praw konsumentów.
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw, a w szczególności:
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.). Regulamin wchodzi w życie w dniu 3 marca 2014 r.