Regulamin

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE „Ślub Pełen Miłości”
ORAZ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU
INTERNETOWEGO www.slubpelenmilosci.pl

wersja obowiązująca od: 6.03.2024 r.

§1
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie “Ślub Pełen Miłości” oraz świadczenia usług w ramach serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.slubpelenmilosci.pl.
 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:
  1. Stowarzyszenie” – Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 20, 30-552 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ‐ Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000050905; adres poczty elektronicznej ‐ [email protected];
  2. Projekt” – projekt po nazwą „Ślub Pełen Miłości” prowadzony przez Stowarzyszenie, mający na celu umożliwienie Uczestnikom Projektu wsparcie programów społecznych: Akademia Przyszłości lub Szlachetna Paczka oraz promocję tych programów, odbywający się na zasadach wynikających z Regulaminu;
  3. Użytkownik” – każda osoba, która korzysta z Serwisu;
  4. Uczestnicy Projektu” – osoby fizyczne, które w związku z planowaną uroczystością ślubną, przeprowadzą wśród zaproszonych gości zbiórkę pieniężną, by uzyskane w ten sposób środki przekazać następnie w formie darowizny na rzecz Stowarzyszenia Wiosna, na wsparcie jego celów statutowych, w tym w szczególności na wsparcie programów społecznych: Akademii Przyszłości lub Szlachetnej Paczki;
  5. Serwis” – prowadzony przez Stowarzyszenie serwis internetowy „Ślub Pełen Miłości” umożliwiający Uczestnikom Projektu wzięcie w nim udziału, a także promujący działalność statutową Stowarzyszenia, w tym w szczególności programy społeczne Akademia Przyszłości i Szlachetna Paczka;
  6. Regulamin” – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami do niego;
  7. Usługi” – wszelkie usługi świadczone przez Stowarzyszenie w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników;
  8. Newsletter” – usługa polegająca na otrzymywaniu informacji drogą elektroniczną, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, o Projekcie i działalności Stowarzyszenia WIOSNA;

§2
Informacje o Projekcie
 1. Projekt ma na celu wsparcie finansowe działań programów społecznych: Akademii Przyszłości oraz Szlachetnej Paczki i ich promocję.
 2. Projekt skierowany jest do osób fizycznych, które w związku z planowaną uroczystością ślubną decydują się przeprowadzić wśród zaproszonych gości zbiórkę pieniężną.

§3
Udział w Projekcie
 1. Zgłoszenie udziału w Projekcie, a tym samym zawarcie umowy na udział w Projekcie, następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach Serwisu, w szczególności wymaga podania odpowiednich danych osobowych Uczestników Projektu, terminu planowanych uroczystości ślubnych, a także akceptacji Regulaminu.
 2. Stowarzyszenie przekaże Uczestnikom Projektu określoną przez nich ilość wizytówek zawierających informację o Projekcie, które mogą zostać dołączone do zaproszeń ślubnych oraz skarbonkę przeznaczoną na zbiórkę pieniężną. Działanie to umożliwi Uczestnikom Projektu poinformowanie zaproszonych gości o chęci przyjęcia w prezencie ślubnym dowolnej sumy pieniężnej z zamiarem przekazania jej na wsparcie jednego z programów społecznych realizowanych przez Stowarzyszenie WIOSNA w ramach jego działalności statutowej (tj. Szlachetna Paczka lub Akademia Przyszłości).
 3. Wszelkie pozostałe czynności faktyczne związane z organizacją zbiórki pieniędzy do skarbonki należą do obowiązków Uczestników Projektu. W zbiórce nie uczestniczy pracownik ani wolontariusz Stowarzyszenia.
 4. Sumę pieniężną uzyskaną w sposób opisany w ust. 3 Uczestnicy Projektu wpłacają na specjalne konto bankowe Stowarzyszenia Wiosna, realizującego Szlachetną Paczkę i Akademię Przyszłości: BNP Paribas Bank Polska S.A
  nr rachunku: 21 1750 0012 0000 0000 2060 1264
  tytuł wpłaty: „Ślub Pełen Miłości – imiona i nazwiska Nowożeńców”.
 5. Wpłata, o której mowa w ust. 4 stanowi darowiznę celową na rzecz Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. W ramach Projektu, Stowarzyszenie nie przetwarza wizerunku jego Uczestników (nie gromadzi zdjęć ani materiałów video z uroczystości ślubnych). Jeśli Uczestnik Projektu przekaże Stowarzyszeniu jakiekolwiek zdjęcia lub materiały video dobrowolnie, ich przekazanie oznacza udzielenie Stowarzyszeniu nieodpłatnej zgody na wykorzystanie wizerunku na czas nieokreślony, w zakresie i na polach eksploatacji określonych w §9 ust. 4-5. Jednocześnie, przekazując Stowarzyszeniu zdjęcia lub materiały video, Uczestnicy Projektu oświadczają, że uzyskali zgody na rozpowszechnianie utrwalonego w nich wizerunku innych osób, a w razie wycofania takiej zgody, poinformują o tym niezwłocznie Stowarzyszenie celem zaprzestania dalszego rozpowszechniania wizerunku.

§4
Akceptacja Regulaminu
 1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu odbywa się w oparciu o Regulamin i oznacza jego akceptację.
 2. Udział w Projekcie wymaga akceptacji Regulaminu. Zapis na newsletter wymaga udzielenia stosownych zgód i akceptacji Regulaminu.
 3. Regulamin jest dostępny pod adresem www.slubpelenmilosci.pl/regulamin. Użytkownicy mogą pobrać Regulamin w postaci pliku.

§5
Warunki techniczne świadczenia Usług

Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:

 1. przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox 3.0 lub innej o podobnych właściwościach,
 2. posiadania adresu email,
 3. włączonej obsługi „cookies”.

§6
Użytkownik
 1. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które zaakceptowały Regulamin.
 2. Jeżeli korzystanie z Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych lub innych informacji, Użytkownik oświadcza, że podane przez niego informacje są prawdziwe.

§7
Usługi
 1. Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.slubpelenmilosci.pl świadczy następujące usługi:
  1. dostarczanie treści o charakterze informacyjnym na temat Projektu i promowanie działalności statutowej Stowarzyszenia,
  2. możliwość zgłoszenia się do udziału w Projekcie,
  3. możliwość zapisu na Newsletter –poprzez zamówienie Newslettera Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Stowarzyszenia wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną na podany przez niego adres, dotyczących działalności Stowarzyszenia oraz podmiotów z nim związanych, w tym wiadomości o charakterze informacji handlowych oraz treści reklamowych.
 2. Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowych usług odpłatnych lub wprowadzenia odpłatności za istniejące Usługi, co następuje wyłącznie w drodze odpowiedniej zmiany niniejszego Regulaminu określonej w §13. Dochody z Usług odpłatnych Serwisu przeznaczane są wyłącznie na działalność statutową Stowarzyszenia.

§8
Ochrona prywatności i dane osobowe

W ramach Serwisu i udziału w Projekcie Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z zasadami określonymi w „Polityce prywatności”, znajdującej się pod adresem: „Polityka prywatności”.


§9
Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie
 1. Stowarzyszenie działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.
 2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Stowarzyszeniu, chyba że w Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej.
 3. Kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach Serwisu bez zgody Stowarzyszenia jest zabronione, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.2022.2509 t.j. z dnia 2022.12.06).
 4. Stowarzyszenie nie gromadzi treści ani materiałów, do których prawa autorskie przysługują Uczestnikom Projektu. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Użytkownik przekazujący Stowarzyszeniu dobrowolnie treści lub materiały, o jakich wyżej mowa, w tym w szczególności zdjęcia lub materiały video, udziela Stowarzyszeniu nieograniczonej co do czasu oraz terytorium, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na komercyjne i niekomercyjne korzystanie z tych treści w ramach Serwisu oraz pozostałej działalności Stowarzyszenia, w tym w ramach Akademii Przyszłości i Szlachetnej Paczki, na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie treści w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi oraz cyfrowymi na dowolnych nośnikach,
  2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy treści,
  3. rozpowszechnianie treści poprzez jego publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej) oraz przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej.)
 5. W zakresie licencji określonej w ust. 4 powyżej, Użytkownik udziela Stowarzyszeniu licencji na korzystanie z praw zależnych, w szczególności na dokonywanie opracowań oraz tłumaczeń.
 6. Użytkownik pozostawia Stowarzyszeniu swobodę co do sposobu oznaczenia autorstwa treści i materiałów, do których prawa autorskie majątkowe są przedmiotem udzielanej licencji lub co do zaniechania ich oznaczenia, z zastrzeżeniem treści i materiałów, co do których Stowarzyszenie ma obowiązek oznaczenia autorstwa,
 7. Użytkownik oświadcza, że treści i materiały, do których prawa autorskie są przedmiotem licencji nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik przyjmuje wobec Stowarzyszenia pełną odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żaden podmiot nie będzie, w związku z korzystaniem z treści i materiałów wyżej opisanych, podnosić przeciwko Stowarzyszeniu jakichkolwiek roszczeń.
 8. Licencja, o której mowa w ust. 4-5 powyżej, może zostać wypowiedziana przez Użytkownika z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia.

§10
Przerwy w działaniu Serwisu
 1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu skutkujących jego czasową niedostępnością.
 2. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn od niego niezależnych oraz za szkody poniesione przez Użytkowników z tego tytułu.

§11
Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu można składać drogą elektroniczną pod adresem [email protected] na adres Stowarzyszenia wskazany w §1 ust. 2 lit. a).
 2. Stowarzyszenie rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej ją złożono.

§12
Czas trwania umowy i jej zakończenie
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach Newslettera, przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres [email protected] bądź listownie na adres Stowarzyszenia wskazany w §1 ust. 2 lit. a).
 3. Umowa na uczestnictwo w Projekcie zawierana jest na czas od chwili przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego, o jakim mowa w §3 ust. 1 do Stowarzyszenia do chwili realizacji przez Strony Umowy wszystkich założeń Projektu, o jakich mowa w Regulaminie.
 4. Uczestnicy Projektu mogą w każdej chwili zrezygnować z udziału w Projekcie, przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres [email protected] bądź listownie na adres Stowarzyszenia wskazany w §1 ust. 2 lit. a). Jeśli przed złożeniem oświadczenia o rezygnacji w Projekcie Stowarzyszenie poniosło koszty dostarczenia wizytówek oraz skarbonki do przeprowadzenia zbiórki pieniężnej, Uczestnicy Projektu mogą zostać tymi kosztami obciążeni.
 5. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie po dniu planowanych uroczystości ślubnych poprzez niedokonanie darowizny, o której mowa w §3 ust. 5 jest możliwa jedynie po zwróceniu Stowarzyszeniu kosztów dostarczenia wizytówek oraz skarbonki do przeprowadzenia zbiórki pieniężnej i innych kosztów operacyjnych – jeśli zostały poniesione.
 6. Rezygnacja z udziału w Projekcie pozostaje bez wpływu na darowiznę, o której mowa w §3 ust. 5, jeśli została wcześniej dokonana.
 7. W razie braku dokonania przez Uczestników Projektu wpłaty, o której mowa w §3 ust. 5, w terminie 60 dni od dnia planowanych uroczystości ślubnych Stowarzyszenie może odstąpić od umowy i domagać się zwrotu kosztów jakie poniosło w związku z udziałem Uczestników Projektu w Projekcie, w szczególności kosztów dostarczenia wizytówek oraz skarbonki do przeprowadzenia zbiórki pieniężnej, a także innych kosztów operacyjnych – jeśli zostały poniesione.
 8. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie powoduje wygaśnięcia licencji, o której mowa w §9 ust. 4 licencji wraz ze wszystkimi jej postanowieniami. Wypowiedzenie licencji następuje odrębnie na zasadach określonych w §9 ust. 8.

§13
Zmiany regulaminu

Stowarzyszenie może dokonać zmian w przedmiotowym Regulaminie, celem dostosowania go do obowiązującego prawa, możliwości technicznych lub, jeżeli jest to uzasadnione celem Projektu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Projekcie. Zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Projektu i od dnia ich opublikowania w Serwisie. O zmianach Regulaminu Stowarzyszenie powiadamiać może także drogą mailową.


§14
Postanowienia końcowe
 1. Prawem właściwym dla Umów zawartych pomiędzy Użytkownikiem a Stowarzyszeniem, których przedmiotem są Usługi świadczone przez Stowarzyszenie w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Stowarzyszenia, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony praw konsumentów.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy ogólne.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.