Zobacz projekty Stowarzyszenia
REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE „Ślub pełen miłości” ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO „Ślub pełen miłości” z dnia 30 marca 2014 rokuPostanowienia ogólne
§11. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Ślub pełen miłości” oraz świadczenia usług w ramach serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.slubpelenmilosci.

2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:

1) "Usługodawca" - Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000050905; adres biura oraz adres do korespondencji ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków; adres poczty elektronicznej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

2) „Ślub pełen miłości”– prowadzony przez Usługodawcę projekt, mający na celu pomoc dzieciom z ubogich rodzin;

3) "Projekt" – projekt po nazwą „Ślub pełen miłości” prowadzony przez Usługodawcę, mający na celu umożliwienie Uczestnikom Projektu wsparcia dzieci z AKADEMII PRZYSZŁOŚCI oraz promocję AKADEMII PRZYSZŁOŚCI;

4) „Użytkownik" - każda osoba, która korzysta z Serwisu;

5) „Uczestnicy Projektu” – małżonkowie, którzy zgłoszą udział w Projekcie jeszcze przed zawarciem małżeństwa i w związku z uroczystością ślubną przeprowadzą wśród zaproszonych gości zbiórkę pieniężną, zamiast zwyczajowo wręczanych z tej okazji kwiatów, by uzyskane w ten sposób środki przekazać następnie na udzielenie pomocy podopiecznym AKADEMII PRZYSZŁOŚCI;

6) „Serwis" - prowadzony przez Usługodawcę informacyjny serwis internetowy „Ślub pełen miłości”, którego celem jest promocja AKADEMII PRZYSZŁOŚCI poprzez umożliwienie Uczestnikom Projektu udziału w Projekcie;

7) „Regulamin" - niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami do niego;

8) „Usługi" - wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników;

9) „Newsletter” – usługa polegająca na otrzymywaniu informacji drogą elektroniczną, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej o Projekcie i działalności Stowarzyszenia WIOSNA;Informacje o Projekcie
§2


1. Projekt ma na celu wsparcie finansowe działań AKADEMII PRZYSZŁOŚCI oraz promocję AKADEMII PRZYSZŁOŚCI.

2. Projekt skierowany jest do nowożeńców, którzy w związku z uroczystością ślubną decydują się przeprowadzić wśród zaproszonych gości zbiórkę pieniężną, zamiast zwyczajowo wręczanych z tej okazji kwiatów, by uzyskane w ten sposób środki przekazać następnie na cel dobroczynny - udzielenie pomocy dzieciom uczestniczącym w programie AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI.Udział w Projekcie
§3


1. Udział w Projekcie ma na celu udzielenie wsparcia podopiecznym AKADEMII PRZYSZŁOŚCI poprzez przekazanie środków przeznaczonych na organizację, funkcjonowanie i promocję programu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI.

2. Zgłoszenie udziału w Projekcie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach Serwisu, w szczególności wymaga podania odpowiednich danych osobowych Uczestnika Projektu, a także akceptacji Regulaminu.

3. Usługodawca przekaże Uczestnikom Projektu określoną przez nich ilość wizytówek zawierających informację o Projekcie, które mogą zostać dołączone do zaproszeń ślubnych oraz skarbonkę przeznaczoną na zbiórkę pieniężną. Działanie to umożliwi Uczestnikom Projektu poinformowanie zaproszonych gości o chęci przyjęcia w prezencie ślubnym zamiast kwiatów dowolnej sumy pieniężnej z zamiarem przekazania jej AKADEMII PRZYSZŁOŚCI oraz zebranie tej sumy.

4. Wszelkie pozostałe czynności faktyczne związane z organizacją zbiórki pieniędzy do skarbonki należą do obowiązków Uczestników Projektu. W zbiórce nie uczestniczy pracownik ani wolontariusz Usługodawcy.

5. Sumę pieniężną uzyskaną w sposób opisany w ust. 3 Uczestnicy Projektu wpłacają na specjalne konto bankowe AKADEMII PRZYSZŁOŚCI nr 21 1750 0012 0000 0000 2060 1264 (Raiffeisen Bank Polska), podając w tytule wpłaty: „ŚPM – imiona i nazwiska Nowożeńców”.

6. Wpłata, o której mowa w ust. 5 stanowi darowiznę celową na rzecz Usługodawcy, jako organizacji pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7. Usługodawca może okresowo informować Uczestników Projektu o najważniejszych wydarzeniach w projekcie AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI.

8. Uczestnicy Projektu mogą przekazać Usługodawcy zdjęcia z ich wizerunkiem, które Usługodawca będzie mógł zamieścić w Serwisie.

9. Uczestnicy Projektu udzielają nieodpłatnej zgody na wykorzystanie ich wizerunków, o którym mowa w ust. 8, na czas nieokreślony, w zakresie i na polach eksploatacji określonych w §9 ust. 4 pkt 1.


Akceptacja Regulaminu
§4


1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu.

2. Użytkownik akceptuje Regulamin w sposób dorozumiany poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu.


Dokument można pobrać tutaj.