Szlachetna Paczka logo

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU STOWARZYSZENIA WIOSNA

„Napisz kreatywny tekst przysięgi małżeńskiej i wygraj voucher na sukienkę Łukasza Podwika”
PRZEPROWADZANEGO W PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM „FACEBOOK”

Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „ Napisz kreatywny tekst przysięgi małżeńskiej i wygraj voucher na sukienkę Łukasza Podwika (02.10.2016-09.10.2016) organizowanym przez Stowarzyszenie WIOSNA zwanym dalej „Konkursem”.

2. Konkurs jest przeprowadzany na portalu społecznościowym „Facebook”.

3. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Wiosna z siedzibą w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000050905, posiadające numer NIP 675-12-87-092, posiadające numer REGON 356510550, zwane dalej „Organizatorem”.

4. Działalność Organizatora regulują odpowiednie przepisy prawa oraz jego statut dostępny na stronie internetowej www.wiosna.org.pl.

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal społecznościowy „Facebook”, ani też nie jest z nim związany.

6. Portal społecznościowy „Facebook” nie ponosi odpowiedzialności za organizację i przebieg Konkursu.

7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

Zasady konkursu

§2

1. Konkurs odbywa się na internetowym portalu społecznościowym „Facebook”, na profilu projektu „Ślub Pełen Miłości”, prowadzonym przez Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/bedziemymielidziecko

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 02 października 2016 r. od godz. 10.00 i trwa do dnia 16 października 2016 do godz. 21.00.

3. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które łącznie spełniają następujące warunki:

1)     ukończyły osiemnasty rok życia,

2)     posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

3)     posiadają aktywne konto na portalu społecznościowym „Facebook”

4)     oraz zgłosiły się do projektu “Ślub Pełen Miłości” wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie http://www.slubpelenmilosci.pl/zglos-sie  

4. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała powołana przez Organizatora komisja, zwana dalej „Komisją”.

5. W skład Komisji wchodzą:

1)     Małgorzata Kopciuch

2)     Karolina Hebda

3)     Edyta Bieda

4)     Anna Piwowarczyk

5)     Łukasz Podwik

6.     Uczestnikami Konkursu nie mogą być jakiekolwiek osoby, które podejmowały lub podejmują czynności organizacyjne z nim związane, w szczególności organizujący Konkurs pracownicy lub inne osoby działające w imieniu Organizator, w tym osoby zatrudniane przez organizatora na podstawie umów o pracę, umów zlecenie, umów o dzieło itp.

7.     Uczestnictwo w konkursie polega na stworzeniu kreatywnego tekstu przysięgi małżeńskiej i opublikowaniu jej pod postem konkursowym zamieszczonym na https://www.facebook.com/bedziemymielidziecko

8.     Spośród opublikowanych pod postem tekstów przysięgi małżeńskiej Komisja wybierze jedną najlepszą.

Nagrody

§3

1. Laureat\laureatka Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagród poprzez wiadomości prywatną oraz komentarz na portalu Facebook pod postem konkursowym, w terminie 1 dnia od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

2. Nagroda w postaci vouchera zostanie przekazana przez Organizatora drogą mailową lub pocztą.

3. Nagrodą w Konkursie jest jeden voucher na sukienkę projektanta Łukasza Podwika.

4. Nagroda nie podlega zamianie na inną ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

5. Laureat\laureatka dostanie możliwość wyboru jednej z sześciu zaproponowanych wcześniej przez Łukasza Podwika kreacji.

6. Czas realizacji vouchera to 6 tygodni od dnia ogłoszenia wyników.

7. Wartość przekazanej nagrody wynosi 4 500 zł.

Dane osobowe

§4

1. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych podanych przez niego w ramach uczestnictwa w Konkursie w celu umożliwienia przeprowadzenia Konkursu oraz publicznego informowania o jego uczestnikach i zwycięzcach zgodnie z Regulaminem, a także w celach związanych z wykonywaniem działalności statutowej przez Organizatora tj. promowania podejmowanych przez niego akcji społecznych oraz informowania o współpracy z podmiotami go wspierającymi – drogą telefoniczną, poprzez pocztę elektroniczną lub wiadomości wysyłane w ramach portalu społecznościowego „Facebook”.

2. Administratorem danych osobowych podanych przez uczestnika Konkursu jest Organizator – Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków.

3. Organizator dba o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez uczestników Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności nie przekazuje tych danych innym podmiotom do realizacji ich własnych celów.

4. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usuwania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

Reklamacje

§5

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu lub jego organizacji uczestnicy mogą zgłaszać w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków z dopiskiem: „Konkurs – reklamacja”.

2. Wszelkie reklamacje zgłoszone przez uczestników Konkursu w sposób określony w ust. 1 będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich doręczenia.

3. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

4. Odpowiedź na reklamację będzie przesyłana uczestnikowi Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym.

5. Wszelkie zapytania i sugestie związane z Konkursem uczestnicy Konkursu mogą przesyłać Organizatorowi drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: [email protected]

Zakaz wprowadzania treści bezprawnych

§6

1.     Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania odpowiedzi, o których mowa w  §2 ust. 7, z Profilu, jeśli będą one naruszały ogólnie przyjęte normy obyczajowe, a w szczególności zawierały treści powszechnie uznawane za obraźliwe i wulgarne, treści o charakterze erotycznym i pornograficznym, obrażające uczucia religijne oraz uczucia innych osób, treści o tematyce rasistowskiej, przedstawiające przemoc oraz naruszające prawo do prywatności, jak również zawierające treści chronione prawami wyłącznymi udostępnione bez zgody uprawnionych.

2. Usunięcie odpowiedzi, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika w ramach Konkursu.

Postanowienia końcowe

§7

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie oraz w przepisach prawa. Naruszenie Regulaminu lub odpowiednich przepisów prawa może powodować wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody.

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem: [email protected] Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 3 dni roboczych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, które obowiązują od dnia ich umieszczenia na Profilu w zakładce „Regulamin”. Dodatkowo Organizator poinformuje na głównej stronie Profilu o fakcie dokonania zmiany Regulaminu.

4. Uczestnik Konkursu, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konkursie w terminie do 1 dnia od dnia jej ogłoszenia w sposób określony w ust. 3. Oświadczenie może być dokonane w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres email: [email protected]

5. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy uczestnikiem Konkursu a Organizatorem powstałych na gruncie Regulaminu jest wyłącznie prawo polskie.

6. W zakresie, w jakim nie narusza to praw konsumentów, sądem właściwym do rozstrzygania sporów na gruncie Regulaminu jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu udostępnienia go publicznie na Profilu tj. w dniu 02.10.2016 r.

Ślub Pełen Miłości